Kroniek van de intellectuele eigendom

Bij het nieuwe Unified Patent Court spelen interessante procesrechtelijke kwesties. In het auteursrecht is de belangstelling voor AI onverminderd groot en is de gloednieuwe AI Act van belang. In het merkenrecht is er aardig wat rechtspraak over bewijslast bij parallelimport en verwijzend merkgebruik. In het modellenrecht gaat het om de zichtbaarheid van de onderkant van een fietszadel bij normaal gebruik.

Tunes en jingles

‘Leven als een god in Frankrijk. Dat was het voorland van elke succesvolle tunes en jingle-componist. Naast een honorarium voor het schrijven van de tunes en jingles voor radio en televisieprogramma’s, doorgaans betaald door de omroepen, kon de componist ook nog rekenen op flinke sommen aan auteursrechtgelden van Buma/Stemra. Het gebruik van composities op radio en televisie wordt immers door Buma/Stemra afgerekend op basis van het aantal gebruikte seconden. Denk aan een televisieprogramma als “De wereld draait door” waarin de “ident”, het herkenbare melodietje, na ieder gesprekje voorbij komt. En dat vijf dagen per week, tel uit je winst.’ Aldus beschreef Olga Meijer in 2012.

Werkt de mijnwerk opt-out?

Sinds de opkomst van internet worstelt het auteursrecht met de grenzen van hergebruik van informatie. De onstil- bare datahonger van Artificial Intelligence diensten zoals ChatGPT heeft de discussie hierover in een stroomversnelling gebracht: de huidige versie van ChatGPT is getraind op ruim een petabyte aan data, een één met 15 nullen oftewel grofweg de tekst van een miljard boeken. Het is een voorbeeld van ‘tekst- en datamining’ (TDM), een begrip waar vele definities van zijn maar dat de DSM-Richtlijn defini- eert als ‘een geautomatiseerde analysetechniek die gericht is op de ontleding van tekst en gegevens in digitale vorm om informatie te genereren zoals, maar niet uitsluitend, patronen, trends en onderlinge verbanden’. "Verschenen in Auteursrecht 2024/1"

Verdergaan als hologram

‘Kiss stopt met optreden, maar gaat verder als hologram’. Dat maakte de rockband begin december 2023 bekend tijdens het laatste optreden van hun afscheidstournee. Aan het einde van het concert in Madison Square Garden in New York verlieten de bandleden het podium waarna hun digitale versies een toegift gaven, God gave rock and roll toyou. ‘We zullen altijd jong en legendarisch blijven’, legde gitarist Gene Simmons uit aan journalisten. "Verschenen in Auteursrecht 2024/1"

Stijlnabootsing met AI is onrechtmatig

In deze bijdrage wordt verdedigd dat de opzettelijke en herkenbare nabootsing van de persoonlijke stijl van een nog levende kunstenaar met behulp van kunstmatige intelligentie onrechtmatig is. Ook wordt verdedigd dat aanbieders van generatieve AI verplicht zijn deze vorm van gebruik van hun generatieve AI software technisch onmogelijk te maken. Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor het ontstaan van deze mogelijkheid, zij profiteren ervan, zij moedigen het aan, lokken het uit en zijn in de positie om dit gebruik effectief tegen te gaan. Hiervoor is geen beroep op de Auteurswet of een Europese AI-verordening nodig. Het is gewoon onrechtmatig.

Commercieel gebruik van beeldmateriaal gemaakt met AI

Het gebruiken van beeld dat met generatieve AI is gemaakt, is gemakkelijk, snel en goedkoop. Voor het produceren van beeldmateriaal hoeven geen dure fotografen en modellen te worden ingehuurd: tegen een fractie van die kosten kan AI beelden van hoge kwaliteit leveren waar – ogenschijnlijk – levensechte mensen op staan. Maar wat zijn de risico’s? Jasper Klopper en Dirk Visser bespreken de belangrijkste vragen en doen enkele praktische aanbevelingen.  Bron: Bb 2023/42T2_Bb_2317_Pages 3-6

Het ex parte bevel

D.J.G. Visser en C.J.S. Vrendenbarg Kwantitatief onderzoek naar het ex parte bevel over de jaren 2007-2021 verschenen in: Cohen Jehoram e.a. (red.) IE-procesrecht, Constant in beweging, deLex 2022, p. 194-211. 15 jaar geleden werd de Handhavingsrichtlijn (Hrl) geïmplementeerd in Nederlandse wetgeving. Eén van de processuele noviteiten was het ex parte bevel van art. 9 lid 4 Hrl, dat is omgezet in art. 1019e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Op grond van dit artikel is het mogelijk via een verzoekschrift een verbod te verkrijgen in zaken ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten (IE). Voorwaarde is dat het gaat om een “spoedeisende zaak, met name indien uitstel onherstelbare schade voor de houder van het recht van intellectuele eigendom zou veroorzaken”.

Consultatie Wet wijziging auteurscontractenrecht

Op 4 april 2022 is de internetconsultatie voor het voorstel voor de ‘Wet wijziging auteurscontractenrecht’ gestart. Op het eerste gezicht technische materie voor de absolute IE-specialist. Maar het raakt tal van branches en bedrijven die contracteren met auteurs en andere makers over de exploitatie van hun werk, zoals educatieve en literaire uitgeverijen, nieuwsuitgevers, audiovisuele producenten, platenmaatschappijen, televisie-aanbieders, omroepen en freelance makers (fotografen, schrijvers, journalisten etc.). Dirk Visser & Paul Kreijger Bb 2022/42 Bb 2022/42

Kroniek IE NJB 29 april 2022

De kroniek bestrijkt IE ontwikkelingen in de periode april 2021-maart 2022. In tijden van oorlog blijven ook IE-rechten niet buiten schot. De Haagse octrooirechtspraak gaat te langzaam en het Unified Patent Court begint eind dit jaar. Herhaaldepots zijn vermoedelijk ontoelaatbaar. Uitputting blijft ingewikkeld. Het exploiteren van één snackbar in Goes kan normaal gebruik van een Beneluxmerk opleveren. Overblokkering lijkt mee te vallen. Stukjes van een Ferrari kunnen modelrechtelijk beschermd zijn. Stukjes van een scheerapparaat of een Landrover zijn lastiger auteursrechtelijk te beschermen. Champagne is erg goed beschermd en Delfts Blauw straks ook.

Deepfakes

In deze bijdrage worden enkele juridische aspecten van deepfakes besproken, oftewel niet van echt te onderscheiden nep (-beelden en/of -geluiden). Richard Trouborst, Charlotte Vrendenbarg & Dirk Visser Gekeken wordt naar de positie van de makers van deepfakes, de makers van materiaal dat in deepfakes wordt verwerkt en gedeepfakete personen en hun nabestaanden. De nadruk ligt hierbij op de aard en de omvang van de rechten en de belangen van die betrokkenen, niet op de juridische en praktische handhavings(on)mogelijkheden. Verder ligt de nadruk op deepfakes die niet primair bedoeld zijn om te misleiden, omdat die categorie interessantere vragen oproept dan de evident onrechtmatige categorie van voor misleiding bedoelde deepfakes. De conclusie is onder andere dat alle ‘gedeepfakete personen’ een vérgaande bescherming verdienen, waarbij wordt aanbevolen die bescherming gelijk te stellen aan en onder te brengen bij de nabuurrechtelijke bescherming van uitvoerende kunstenaars zoals zij die genieten onder de Wet op de Naburige Rechten (WNR).