Het ex parte bevel

D.J.G. Visser en C.J.S. Vrendenbarg Kwantitatief onderzoek naar het ex parte bevel over de jaren 2007-2021 verschenen in: Cohen Jehoram e.a. (red.) IE-procesrecht, Constant in beweging, deLex 2022, p. 194-211. 15 jaar geleden werd de Handhavingsrichtlijn (Hrl) geïmplementeerd in Nederlandse wetgeving. Eén van de processuele noviteiten was het ex parte bevel van art. 9 lid 4 Hrl, dat is omgezet in art. 1019e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Op grond van dit artikel is het mogelijk via een verzoekschrift een verbod te verkrijgen in zaken ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten (IE). Voorwaarde is dat het gaat om een “spoedeisende zaak, met name indien uitstel onherstelbare schade voor de houder van het recht van intellectuele eigendom zou veroorzaken”.