Modellenrecht

Het modellenrecht beschermt nieuwe vormgeving (design) tegen te sterk gelijkende vormgeving. Er bestaan verschillende vormen van modellenrecht. Er is Benelux modellenrecht, dat alleen geldt voor geregistreerde modellen in de Benelux. Er is ook Europees modellenrecht, dat bescherming biedt aan geregistreerde modellen, maar ook een korte bescherming voor niet-geregistreerde modellen binnen de EU.
Registratie van modellen moet uiterlijk binnen één jaar na openbaarmaking ervan plaatsvinden bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) of bij of bij het European Union Intellectual Property Office (EUIPO).
Een ingeschreven model kent een beschermingsduur van vijf jaar, die vier keer met vijf jaar kan worden verlengd.
Het modellenrecht ligt vast in titel III van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). De daarin neergelegde regeling is gebaseerd op de Europese Modellenrichtlijn. De hoogste rechter in modellenzaken is het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg (HvJ EU).