Handelsnaamrecht

Trefwoorden: handelsnaam, trade name
Het handelsnaamrecht beschermt de naam van een onderneming tegen het gebruik van een verwarringwekkende naam voor een andere onderneming. Het handelsnaamrecht ligt vast in de Handelsnaamwet. Voor handelsnaambescherming is geen registratie vereist. Het ‘voeren’, oftewel het extern gebruiken van de handelsnaam, is voldoende. Het is op grond van de Handelsregisterwet wel verplicht om de handelsnaam of handelsnamen van een onderneming in te schrijven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Het handelsnaamrecht duurt voort zo lang de handelsnaam wordt gevoerd. De handelsnaam kan alleen worden overgedragen samen met de onderneming.
Belangrijke rechtspraak op het gebied van handelsnamen vindt u hier.
Belangrijkste artikelen uit de Handelsnaamwet (Hnw):

“Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is “ (artikel 5 Hnw).

“Het is verboden een handelsnaam te voeren, die het merk bevat, waarop een ander ter onderscheiding van zijn fabrieks- of handelswaren recht heeft, dan wel een aanduiding, die van zodanig merk slechts in geringe mate afwijkt, voor zover dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is” (artikel 5a Hnw).

Merk tegen handelsnaam

de houder van een ouder merk kan, naast op grond van artikel 5a Hnw, ook bezwaar maken tegen een jongere handelsnaam op grond van art. 2.20 lid 1 sub d BVIE (‘ander gebruik’) én op grond van het ‘Céline’-arrest (HvJ EG 11 september 2007, C 17/06, Céline):

“Een verbod op het gebruik van een handelsnaam op grond van artikel 5 lid 1 sub a van de Richtlijn is mogelijk wanneer de met het merk overeenstemmende handelsnaam wordt gebruikt “voor waren of diensten op zodanige wijze wordt gebruikt dat de consumenten het kunnen opvatten als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waren of diensten” (ov. 27)

Een jonger merk kan geen bezwaar maken tegen een oudere handelsnaam,
“Het uitsluitend recht op een merk omvat niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik, in het economisch verkeer, van een overeenstemmend teken, dat zijn bescherming ontleent aan een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, indien en voor zover dat recht erkend is ingevolge de wettelijke bepalingen van één van de Benelux-landen” (artikel 2.23 lid 2 BVIE).

Handelsnaam tegen merk

Het gebruik van een jonger merk dat verwarringwekkend overeenstemt met een oudere handelsnaam kan op grond van artikel 162 boek 6 BW onrechtmatig zijn, zo blijkt uit het arrest van de Hoge Raad van 20 november 2009:

“Door aldus te overwegen heeft het hof […] miskend dat art. 6:162 BW aan de gebruiker van een oudere handelsnaam aanvullende bescherming biedt tegen het gebruik van een jonger, overeenstemmend merk dat verwarring wekt”(zie: HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ9431;Eurotyre).