Autoriteit Consument en Markt (ACM)

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is sinds 1 april 2013 actief en combineert de taken en verantwoordelijkheden van drie tot dan toe bestaande autoriteiten: de OPTA (toezicht op post en elektronische communicatie), de Consumentenautoriteit (handhaving regels van consumentenbescherming) en de Nederlandse Mededingingsautoriteit, NMa (handhaving van het mededingingsrecht, waaronder het optreden tegen kartels en vooraf beoordelen van fusies en overnames en het sectorspecifiek toezicht op energie en vervoer). ACM is een zogeheten “zelfstandig bestuursorgaan”. Hoewel het algemene mededingingsbeleid door de Minister van Economische Zaken wordt bepaald die ook het personeel aan ACM ter beschikking stelt, is ACM niettemin volstrekt onafhankelijk van de politiek.

ACM is over de volle breedte van de Nederlandse economie werkzaam en beschikt over uitgebreide bevoegdheden. ACM past zowel “harde” handhavingsinstrumenten (invallen, boetes) toe als meer “zachte” instrumenten zoals algemene sectoronderzoeken, informele zienswijzen en algemene publiciteit.

ACM speelt een belangrijke rol in verschillende internationale netwerken en fora van mededingingsautoriteiten en toezichthouders, zoals het International Competition Network (www.internationalcompetitionnetwork.org), de OESO, maar ook sectorspecifieke organen met formele taken zoals Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC).

ACM werkt nauw samen met de Europese Commissie (bijvoorbeeld bij invallen en onderzoeken in meer dan een EU lidstaat). Daarbij speelt een belangrijke rol het European Competition Network (ECN, geen eigen website) waarin de Europese Commissie en de Europese mededingingsautoriteiten nauw samenwerken bij de toepassing van het Europees mededingingsrecht, bijvoorbeeld door elkaar van nieuwe onderzoeken op de hoogte te stellen of af te stemmen wanneer zaken meerdere EU lidstaten raken.

ACM werkt eveneens nauw samen met andere Nederlandse toezichthouders (DNB, AFM, Commissariaat voor de Media, College Bescherming Persoonsgegevens, Kansspelautoriteit en NZa) in het zogeheten Marktoezichthoudersberaad. Uitvoerige informatie en alle door ACM en haar voorlopers genomen besluiten zijn beschikbaar op www.acm.nl.