Algemene voorwaarden

 1. De maatschap Visser Schaap & Kreijger (hierna tevens: de ‘maatschap’) is een Nederlandse maatschap van besloten vennootschappen en natuurlijke personen (hierna: de ‘maten’). De maatschap is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 62388959.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding, waaronder opdrachten, vervolgopdrachten en aanvullende opdrachten,  tussen Visser Schaap & Kreijger en de opdrachtgever, tenzij voorafgaand schriftelijk anders is overeengekomen. Toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitgesloten.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de maten en al degenen die voor hen of voor de maatschap werkzaam zijn of waren of die bij de uitvoering van enige opdracht door de maatschap worden ingeschakeld.
 4. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan de maatschap en niet aan enige aan de maatschap verbonden persoon te zijn gegeven, ook indien het de bedoeling van partijen is dat een opdracht door een bepaalde aan de maatschap verbonden persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409  BW is uitgesloten. De opdrachtgever kan geen andere natuurlijke persoon of rechtspersoon dan de maatschap tot nakoming van de overeenkomst aanspreken of schadeplichtig stellen.
 5. Visser Schaap & Kreijger kan bij de uitvoering van opdrachten derden in schakelen, indien en voor zover zij dat nodig acht en zoveel mogelijk na overleg met opdrachtgever. Aansprakelijkheid van de maatschap voor fouten of tekortkomingen van derden wordt uitgesloten. Door Visser Schaap & Kreijger een opdracht te geven, verleent de opdrachtgever aan de maatschap de bevoegdheid om algemene voorwaarden en mogelijke aansprakelijkheidsbeperkingen van in te schakelen derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 6. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het uurtarief dat op het moment van de uitvoering van de werkzaamheden voor de betrokken personen geldt verschuldigd, vermeerderd met kantoorkosten, verschotten en omzetbelasting.
 7. In beginsel ontvangt de opdrachtgever maandelijks een declaratie voor de verrichte werkzaamheden. Wanneer met de opdrachtgever is afgesproken dat deze een voorschot dient te betalen voordat met de werkzaamheden zal worden begonnen, zal dit voorschot met de laatste factuur in verband met de verstrekte opdracht worden verrekend.
 8. Betaling door de opdrachtgever dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien betaling niet binnen de termijn is ontvangen wordt de opdrachtgever geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn en is de maatschap gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.
 9. Iedere aansprakelijkheid van de maatschap is beperkt tot het door de verzekeraar te dier zake uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico van de maatschap onder die verzekering. Wanneer de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, dan is de totale aansprakelijkheid beperkt tot het in het kader van de opdracht in rekening gebrachte bedrag. Een aanspraak vervalt in ieder geval indien de maatschap niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding kan geven tot aansprakelijkheid, van die mogelijke aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.
 10. Elke aanspraak tot schadevergoeding of anderszins jegens natuurlijke personen, werknemers, directeuren, of vennootschappen (waaronder de daaraan verbonden personen) die bij Visser Schaap & Kreijger in dienst zijn of waarmee de maatschap in verband met haar bedrijfsvoering overeenkomsten heeft gesloten, en die voor het ontstaan van de schade (mede) verantwoordelijk kunnen worden gehouden, is uitgesloten.
 11. De opdrachtgever vrijwaart de maatschap tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden  die voor de opdrachtgever worden verricht. De opdrachtgever zal aan de maatschap de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken vergoeden.
 12. Op iedere rechtsverhouding tussen Visser Schaap & Kreijger en de opdrachtgever is de klachtenregeling van de maatschap van toepassing. Visser Schaap & Kreijger is aangesloten bij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.
 13. De maatschap en Stichting Beheer Derdengelden Visser Schaap & Kreijger kunnen in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden van cliënten of van derden onder zich houden. De maatschap en en Stichting Beheer Derdengelden  Visser Schaap & Kreijger zullen deze gelden storten bij een door de maatschap in overleg met degenen die daarbij belang hebben gekozen bank. De maatschap en Stichting Beheer Derdengelden Visser Schaap & Kreijger zijn niet aansprakelijk indien deze bank haar verplichtingen niet mocht nakomen.
 14. De maatschap is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door de maatschap een opdracht te geven, bevestigt de cliënt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.
 15. De maatschap en alle bij de maatschap werkzame personen hebben toestemming van de opdrachtgever om met de opdrachtgever te communiceren via niet beveiligde elektronische weg, waaronder begrepen via email, fax en telefoon, behoudens voorafgaande andersluidende schriftelijke afspraak.
 16. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is bindend ingeval van geschil over de inhoud of strekking van deze voorwaarden in enige vertaling.
 17. Op de rechtsverhouding tussen de maatschap en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 18. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Amsterdam en zijn te raadplegen op de website van de maatschap, www.ipmc.nl.

Maart 2015