Visser Schaap & Kreijger is een advocatenkantoor in de rechtsvorm van een maatschap van deels rechtspersonen en deels natuurlijke personen. De gebieden waarop Visser Schaap & Kreijger actief is zijn op onze website nader omschreven en vallen onder de hoofdgebieden intellectuele eigendom, media en mededinging. De advocaten van Visser Schaap & Kreijger zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (www.advocatenorde.nl) en als zodanig gebonden aan de Advocatenwet en de gedragsregels van de Orde van Advocaten.

Visser Schaap & Kreijger is gevestigd aan het Concertgebouwplein 19, 1071 LM Amsterdam, telefoonnummer 020-723 8900 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 62388959. Het BTW nummer is NL8547.98.729.B01.

Op de dienstverlening van Visser Schaap & Kreijger zijn algemene voorwaarden van toepassing, die beschikbaar zijn via deze website (www.ipmc.nl). De algemene voorwaarden bepalen onder meer dat Nederlands recht van toepassing is en dat eventuele  geschillen met betrekking tot de dienstverlening uitsluitend door de rechter te Amsterdam worden beslecht. De algemene voorwaarden beperken voorts onze beroepsaansprakelijheid tot het bedrag waarop onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

Voordat wij een opdracht tot dienstverlening aanvaarden sturen wij u doorgaans een brief ter bevestiging van de opdracht en de voorwaarden, waaronder onze tarieven, de algemene voorwaarden en overige voor de opdracht relevante informatie.

Klachten- en geschillenregeling

Ondanks onze inzet kan het voorkomen dat u niet tevreden bent, bijvoorbeeld over de juridische bijstand of over de hoogte van de declaratie. In dergelijke situaties kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling.

U kunt uw klacht in eerste instantie voorleggen aan ons kantoor. Wij zullen uw klacht behandelen volgens een door de Orde van Advocaten opgesteld klachtenreglement. Om gebruik te kunnen maken van de klachtenregeling dient u uw klacht aan ons kantoor voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht heeft geleid. Wij streven ernaar om uw klacht binnen zes weken na ontvangst schriftelijk af te handelen.

In gevallen waarin onze interne klachtenregeling niet voor een afdoende oplossing heeft gezorgd, kunnen geschillen worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter te Amsterdam.