HomeAdvocatenPaul Kreijger

Paul Kreijger

Procedures

Beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven tegen de beslissing van OPTA om toegangsverplichtingen op te leggen aan kabelexploitanten.

Procedure rond de beweerde misbruik van machtspositie en inbreuk op vrij verkeer van diensten door de Stichting Garantiefonds Reisgelden

Procedure tegen de Staat (minister van OCW) inzake de marktimpact voor commerciële omroepen en nieuwsmedia van de financiering van de publieke omroep (procedure in eerste aanleg en staatssteunprocedure bij de Europese Commissie)

Publicaties

“Brulotte in Europa? Opmerkingen bij Genentech/Hoechst” – commentaar bij Hof van Justitie EU 7 juli 2016, zaak C-567/14, ECLI:EU:C:2016:526 (Genentech Inc./Hoechst GmbH en Sanofi-Aventis Deutschland GmbH)

Markt en Mededinging 2016, nr. 5, p. 199 – 204.

Een jaar later: de receptie van 'het recht vergeten te worden' in de Nederlandse rechtspraak.

Mediaforum 2015-4, p. 141 - 148

Schijn bedriegt of juist niet? De introductie van de 'schijnzelfstandige' en de cao-exceptie; commentaar bij uitspraak Hof van Justitie EU 14 december 2014 inzake FNV Kiem tegen de Staat.

Markt en Mededinging maart 2015, p. 18 - 23.

Contact